logo
 
 

การให้บริการติดตั้งและวางระบบ (Implementation)

รายละ เอียดของงานในโครงการ  
1.  จัดหาซอฟแวร์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพดี สามารถขยายงานในอนาคตได้ โปรแกรมเมอร์ ในการติดตั้ง และดัดแปลงส่วนเพิ่มเติมตามที่ผู้ซื้อ ร้องขอ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม
 
2.  จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ทดสอบระบบซอฟแวร์ บาร์โค้ด คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน และเป็นไปตาม มาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟแวร์  
3.  ซอฟแวร์ทางบัญชีเป็นซอฟแวร์ที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพกร  
4.  จัดการอบรมให้กับคนทำงานและผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการใช้ซอฟแวร์ครบทุกระบบและลงรายละเอียดในการทำงานจริง  
5.  จัดการอบรมเรื่อง การเขียนฟอร์มเอกสาร และการเขียนรายงานเพิ่มเติมตามความต้องการ  
6.  ให้การแนะนำในการพัฒนาระบบอื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบของทางเรา  
7.  ให้คำแนะนำในการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาหรือโรงงงาน เพื่อการทำงานอยู่ในระบบเดียวกัน  
8.  ให้คำปรึกษาด้านซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโครงการ  
9.  วิเคราะห์ความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
10.  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีแก่ทีมงาน  
     
กำหน
ดการติดตั้งโครงการ (Project Implement schedule)  
1.  การติดตั้งระบบ  
2.  การเก็บความต้องการจากลูกค้า  
3.  การฝึกอบรมลูกค้า  
4.  การปฎิบัติงานข้อมูลจริง  
5.  .ตรวจสอบฐานข้อมูล  
     
การอบ
รมแก่ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดการอบรม  
  อบรมให้แก่ผู้ใช้งานทุกระดับคือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ ผู้บริหารสาระที่อบรมประกอบด้วย  
ผู้เข้าอบรม
จุดประสงค์การอบรม
รายละเอียด
  ผู้ดูแลระบบ   1. เข้าใจในระบบการทำงานของโปรแกรม
  2. เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้
  3. เพื่อให้สามารถดูแลฐานข้อมูลได้

  1. แนะนำระบบ
  2. วิธีการใช้งานระบบ
  3. วิธีการติดตั้งระบบ
  4. วิธีการติดตั้งและดูแลฐานข้อมูล
  5. วิธีการเชื่อมโยง และติดต่อข้อมูล
  6. วิธีการดูแลระบบ

  ผู้ใช้งานระบบ   1. เข้าใจในการใช้งานระบบ
  2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมได้
  3. เพื่อให้ผู้ใช้สร้างรายงานได้

  1. แนะนำระบบ
  2. อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม
  3. อบรมการเข้าใช้ระบบ การแก้ไข
      รหัสผ่าน
  4. อบรมวิธีการสร้างรายงาน
  5. แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาระบบ
    เบื้องต้น

  ผู้ใช้และดูแลอุปกรณ์   1. เข้าใจและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้
  2. เข้าใจวิธีการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  1. แนะนำอุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ
  2. อบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ
  3. อบรมวิธีการดูแลและบำรุงรักษา
      อุปกรณ์
  4. อบรมวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
      ของอุปกรณ์

 

Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement