ERP : Enterprise Resource Planning.
โปรแกรมบริหารระบบทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร


ERP Solution ของคนไทยที่ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น เรียนรู้ง่าย สามารถต่อขยายไปถึงระบบขนาดใหญ่ เหมาะกับองค์กรที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง และระบบบริหารงาน รวมทั้งลักษณะการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างแท้จริง  ที่รองรับธุรกิจที่ขยายตัว ขยายสาขา และรองรับเทคโนโลยี่ใหม่  ระบบ BARCODE, ระบบ HARDWARE, ระบบ NETWORK เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม หรือการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, POCKET PC เป็นต้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำโปรแกรมไปใช้งาน และเรายังมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูปให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถทำงานจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดเก็บข้อมูลของทั้งองค์กรอยู่เพียงจุดเดียว อันประกอบด้วย ระบบบัญชีการเงิน ระบบบริหารการผลิต ระบบบริหารจัดส่ง ระบบซ่อมบำรุง ระบบทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานหรือหัวใจสำคัญในการดำเนินการธุรกิจในปัจจุบัน เหมาะสำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีการบริหารข้อมูลจากหลายสถานที่ หรือต้องการระบบที่มีความยืดหยุ่น ด้วยการลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป

 จากประสบการณ์ในด้านการวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ทำให้เราได้พบกับปัญหาของลูกค้า ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบก็คือ
 • ด้านสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ
 • จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทหรือโรงงานการผลิตส่วนมากไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบที่ดีพอ ทำให้พบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การสูญหายของสินค้า, การสูญเสียจากการผลิต, ยอดสินค้าระหว่างคลังกับบัญชีไม่ตรงกัน เป็นต้น และจากปัญหาดังกล่าวทำให้ข้อมูลตัวเลขที่ได้ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถนำข้อมูลไปเชื่อมโยงกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลที่มีไม่ถูกต้องครบถ้วน
 • ธุรกิจบางแห่งมีหลายสาขา
 • บางธุรกิจที่มีหลายๆ สาขา โดยอาจจะมีโรงงานผลิตกับสำนักงานอยู่คนละแห่ง บางธุรกิจมีสาขาอยู่ตามต่างจังหวัด ปัญหาที่พบในกลุ่มนี้ คือ การที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ แต่ละสาขาจะใช้ข้อมูลของตัวเอง แล้วจึงนำข้อมูลมารวบรวมกันที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งทำให้การทำงานล่าช้า บางครั้งข้อมูลบางสาขาก็ไม่ถูกต้อง เมื่อนำข้อมูลมารวมกันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาความผิดพลาดมากขึ้น
 • ความยืดหยุ่นของ Software
 • จากการที่เราเป็นผู้เลือก Software สำเร็จรูปต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายแล้ว แต่ปัญหาที่พบก็คือ ลูกค้าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ Software โดยบางครั้งต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงานหลายอย่าง เนื่องจาก Software ที่เลือกใช้ไม่มีความยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจซึ่งมีมากมายหลากหลาย  
 • ราคาแพง
 • บางครั้งลูกค้าต้องการ Software ที่สามารถรองรับการทำงานของธุรกิจได้ ซึ่ง Software ที่จะสามารถรองรับความต้องการได้ส่วนมากมักเป็น Software ที่มาจากต่างประเทศ จึงทำให้มีราคาแพง ลูกค้าบางรายไม่สามารถลงทุนกับ Software ที่มีราคาแพงได้ และยังพบปัญหาตามมา เช่น โปรแกรมไม่สามารถรองรับภาษาไทยได้ และไม่เหมาะกับระบบภาษีของบ้านเรา เป็นต้น
 • ความล้มเหลวในการใช้โปรแกรม
 • เนื่องจากมีลูกค้าหลายราย ที่เคยผ่านการ Implement โปรแกรมตัวอื่นมา แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง จนต้องล้มเลิกกลางคัน ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
  Accounting And Finance

  โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone ได้ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงการทำงานไว้ด้วยกันทั้งหมด 24 เมนู สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ เป็น โปรแกรมบัญชี ที่รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบเมื่อบันทึกรายการขายสินค้า และส่งผลให้ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้าหรือลูกค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้ บันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้พร้อมกับมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีกด้วย ระบบสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO หรือ Average นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกออกจากระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขาได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่างๆ รวมถึงในส่วนของการอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวมเอกสารที่รอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปอนุมัติในแต่ละระบบ ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

    พิมพ์  
   
  Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement