TOP 10 Features
 
ใช้ software แล้วได้อะไร
 
ซอฟท์แวร์... คุ้มค่าเสริมประสิทธิภาพองค์กร
 
 

Interesting

ใช้ software แล้วได้อะไร

What is user Solution Software ?  
 
 
1.  ลดต้นทุนการผลิต  
2.  ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านงานบริการลูกค้าและขยายตลาด  
3.  การวางแผนและพยากรณ์ ด้านความต้องการสินค้าของตลาด  
4.  ข้อมูลช่วยวางแผนและพยากรณ์ด้านการเงิน  
5.  ลดต้นทุนการควบคุม บริหารจัดการ และเพิ่มความเป็นมาตรฐานสากล  
6.  ลดต้นทุนด้านบัญชี ควบคุมงบประมาณ และได้มาตรฐานบัญชี  
7.  เพิ่มความมั่นใจในด้านการซื้อ จัดหา และบริหาร ควบคุมสินค้า สินทรัพย์ละทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
8.  สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร ในการตัดสินใจ  
     
         
  Investment is not Cost  
 
 
 

การนำเงินที่จะสูญเสียไป ในระบบการทำงานแบบเดิม (เวลา, ความผิดพลาด, บุคลากร, สวัสดิการ, โอกาส) มาลงทุนในระบบ เพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในระยะเวลา 5 ปี ด้วยราคาที่ประหยัดเป็นอย่างมาก เท่ากับอัตราจ้างพนักงานเดินเอกสารเพียงคนเดียวในระยะยาว (เกินกว่า 5 ปี ขึ้นไป ) ระบบยังคงใช้งานได้ต่อเนื่อง ปกติจะเหมือนได้รับการ Rollback คืนจนเหมือนไม่มีการใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น


 
         
  คุณค่าและ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value)  
 
 
1.  ลดต้นทุนการผลิต  
2.  ลดต้นทุนการบริหารจัดการ  
3.  ลดความผิดพลาดในการทำงาน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา  
4.  ความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสาร ตามหลักและกฎเกณฑ์ของมาตรฐานสากล  
5.  ประหยัดเวลาการทำงาน และตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  
6.  ประหยัดพื้นที่ทำงาน และการจัดเก็บเอกสาร  
7.  ลดความซ้ำซ้อนของงาน  
8.  ง่ายต่อการควบคุมดูแลของผู้บริหาร  
9.  ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร  
10.  ช่วยประเมิน ประมาณการณ์ และแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารได้  
11.  ตรวจสอบ ค้นหารวมถึงจัดระดับความสำคัญ และชั้นความลับของข้อมูล  
12. 

เพิ่มโอกาสขยายตัวทางธุรกิจ

 

 
         
  ความต้องการของลูกค้าที่ผ่านมา  
 
 
  ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดเขตการค้าเสรีคู่แข่งมีแนวโน้ม หรือมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีขั้น ความเป็นสากล ประกอบความก้าวหน้าของเทคโนยี และขีดความ สามารถของคู่แข่งที่สูงขึ้น ความต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ หรือขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากกว่าเดิม ความต้องการที่จะเพิ่มกำไร และลดการสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต ลดค้าใช้จ่ายในการบริหาร ความต้องการที่จะมีระบบบริหารจัดการ การตรวจสอบ พยากรณ์ที่ดีขึ้น ความต้องการที่จะ เพิ่มจุดแข็ง และลดจุดด้อยของบริษัทสร้างความแข็งแกร่งที่จะรองรับ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คอยดูแล ลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้สูงขึ้น บริหาร ส่งเสริม ควบคุมดูแลสินค้า สินทรัพย์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพยากรที่มีอยู่เข้าด้วยกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับโครงสร้างองค์กร สู่บริษัทขนาดใหญ่ การเพิ่ม/ปรับเปลี่ยน Product Line หรือ การเพิ่ม/ ปรับเปลี่ยนการให้บริการของ บริษัท ความต้องการที่จะมีโปรแกรม หรือเครื่องมือที่สามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดี ครบทุก ระบบและหน่วยงานในองค์กรรวมถึงต่างสาขา และโรงงาน โดยให้ต้องการให้เป็นข้อมูลเดียวกันเพื่อ บริหารการจัดการ ภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้นป้องการความ ผิดพลาด และงานล้าช้าที่ต้องทำงานซ้ำซ้อน
 
   
Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement