คุณสมบัติ WINSpeed  
WINSpeed  


เป็นโปรแกรมบริหารการจัดการงานด้านบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอน การทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และ สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ เป็น โปรแกรมบัญชี ที่รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบเมื่อบันทึกรายการขายสินค้า และส่งผลให้ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้าหรือลูกค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้ บันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้พร้อมกับมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีกด้วย ระบบสินค้าคงคลังสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วนรวมทั้งยังควบคุมสินค้าได้ทั้งแบบ Lot , Serial, Lot & Serial หรือ Lot & Expire ในกรณีเป็นสินค้ามีอายุ เช่น อาหาร หรือ ยา เป็นต้น ในเรื่องการคำนวณต้นทุนสินค้าโปรแกรมสามารถเลือกใช้ ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น FIFO ,Average, Specific Lot, Standard Cost นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกออกจากระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขาได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่างๆ รวมถึงในส่วนของการอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวมเอกสารที่รอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปอนุมัติในแต่ละระบบ ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

รูปแบบ Graphics ที่สวยงามน่าใช้

สามารถสร้าง My Menu ได้เอง

มีระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา

สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Autorize) เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล
(Password)

สามารถเปลี่ยน Password เพื่อสลับ User การทำงานได้ โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม

สามารถทำงานเชื่อมโยงระหว่างสาขา หรือ โรงงาน โดยการผ่าน Modem ได้

สามารถส่งข้อมูลจากต่างสาขาสู่กันแบบ Real Time

มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Back Up) ตามเวลาที่กำหนดและเรียกสำรอง ข้อมูล (Restore)

สามารถทำ Multi-Currency และดูรายงานเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งในระบบ ซื้อ,ขาย และบัญชีแยกประเภท

กำหนดงวดปีบัญชีได้ไม่จำกัด รวมทั้งการกำหนด Autorize ของผู้ที่สามารถปิดงวด เดือนและงวดปีบัญชีได้

สามารถเรียกดู Report โดยระบุเฉพาะเลขที่หน้าที่ต้องการสามารถ Drill Down Daily
Report เพื่อเข้าไปดูต้นฉบับ (ที่มา)

User สามารถแต่งรายงานทุกประเภทได้เอง ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจและเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถ Export ข้อมูลไปยัง Excel ได้

สามารถ Consolidate งบระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาได้

มี Feature ของ Last Recently use 10 รายการล่าสุด

สามารถกำหนดวัน เดือน ปี ที่จะบันทึกข้อมูล ในการ Log in เข้าโปรแกรมแต่ละวัน เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดวัน (Human Error)

รองรับการ Post รายการทั้ง Batch Post และ Real Time Post

สามารถ Scan LOGO เข้าโปรแกรมเพื่อดึงไปออกฟอร์มต่าง ๆ

มี Option ที่กำหนดการเรียกดู Report และการ Running เอกสารแบบแยกหรือรวม สาขาได้ในแต่ละ Module เช่นต้องการดูรายได้จากการขายเชื่อสินค้าของทุกสาขา ได้ทุกขณะ (Realtime)

มี Job Alert ของ To do list และ Appointment ในแต่ละ User เมื่อ Log in เข้าโปรแกรม

รองรับการทำงานสำหรับทุกธุรกิจได้อย่างครบวงจร เช่น รับเหมาก่อสร้าง, ผลิตเพื่อ สต็อก, ผลิตตาม Job Order, ซื้อขายเหล็ก, งานบริการ, ธุรกิจนำเข้าส่งออก, ขายฝากห้าง, ซื้อมาขายไป

มี Option กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบเช่น การ Running ตามอักขระ แบบ 2 อักขระ (AA,BB,CC,...) แบบ 3 อักขระ (AAA,AAB,AAC,...) หรือแบบ N อักขระ

ระบบเอกสารเป็นระบบ One-to-Many (เอกสาร 1 ใบสามารถอ้างอิงไปทำรายการได้ หลายครั้ง) และระบบ Many-to-One (เอกสารหลายใบ สามารถอ้างอิงไปทำรายการได้
ในใบเดียวกัน และ Many-to-Many)

สามารถเริ่มต้นทำงานและทำงานต่อเนื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมา
(ทำการบันทึกย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา)

การทำงานเป็นแบบ Online Processing. Online Update. Online Correct ซึ่งโปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทันที เมื่อทำการบันทึกหรือเมื่อแก้ไขรายการ โปรแกรมจะปรับปรุงข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่องกันทุกรายการ ทำให้ข้อมูล Update ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาในการประมวลผล

รองรับเครื่องพิมพ์ได้ทุกประเภท โดยโปรแกรมจะทำการอ่านเครื่องพิมพ์อัตโนมัติจากการติดตั้งเครื่องพิมพ์ของ
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

รองรับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทุกเมนูของการอนุมัติ สามารถดึงลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจ (Autorize) มาออกได้ทันที

สามารถตรวจสอบวงเงินอนุมัติลูกหนี้ (Credit Limit) ได้ทุกหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้

สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เช็ควงเงินอนุมัติลูกหนี้ (Credit Limit) หรือตัดวงเงินอนุมัติลูกหนี้จากการรับชำระหนี้หรือเช็คผ่าน

สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ทุกหน้าจอที่ทำรายการ

สามารถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายจากโปรแกรมได้

สามารถกำหนดอัตราภาษีได้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลง

รองรับระบบสินค้าแบบ Barcode และ Serial.No และสามารถ Generate ช่วง Serial ได้

สามารถเชื่อมข้อมูลกับระบบขายหน้าร้านได้ (POS)

   
 
Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement